top of page

הסכם קדם נישואים
למניעת סרבנות גט

הסכם קדם נישואים למניעת סרבנות גט, הינו הסכם הנערך לפני הנישואים (או במהלכם) ומטרתו מניעת מצב של סרבנות גט ועגינות בשעת פירוד חס וחלילה, היינו מניעת מצב בו אחד מבני הזוג מעוניין להתגרש והצד השני מונע זאת ממנו ומעכב את מתן הגט או קבלתו. להיות מסורבת גט הינו מצב חמור בעיקר עבור נשים. לפי ההלכה, אישה שלא קיבלה גט מבעלה מנועה מיחסים אינטימיים עם גבר אחר, ואם תביא ילדים לעולם מגבר אחר בעודה נשואה, הם יחשבו 'ממזרים' האסורים לבוא בקהל.  אמנם לפי ההלכה גם אישה צריכה להסכים לקבל את הגט, וע"כ גם אישה יכולה להיות סרבנית גט, אך הצורך בהסכמת האישה הוא 'תקנת חכמים' שחומרתה פחותה מאשר איסור מהתורה. כמו כן, מניעת גט מגבר לא עוצרת את חייו, שכן גבר יכול להיות במערכת יחסים אינטימית עם אישה שאינה אשתו, ולהביא ילדים לעולם מאישה 'פנויה', והם לא יחשבו 'ממזרים'. הסכם קדם נישואים למניעת סרבנות גט מבוסס על הדדיות, וקובע מראש סנקציה כלכלית למקרה בו צד אחד מעוניין בגירושין והצד השני מסרב. ההסכם קובע, שעם הודעת גירושין של צד אחד למשנהו, ובחלוף פרק זמן מסוים אשר תכליתו לנסות להגיע לשלום בית ולשמר את הנישואים, אם הצד המעוניין עומד על דעתו להתגרש, והצד השני עומד בסירובו לתת/לקבל את הגט, יופעל מנגנון המחייב את הצד המסרב לשלם סכום כסף ידוע מראש מדי חודש, עד לקבלת הגט, וזאת באמצעות הסכמה מראש על דמי מזונות מוגדלים. יודגש כי הסכם קדם נישואים למניעת סרבנות גט הנפוץ (כגון 'הסכם לכבוד הדדי') אינו מגן על האישה מפני מצבי עגינות, כגון בעל שנעלם, שרוי בתרדמת, סובל מאי שפיות, או חוסר יכולת אובייקטיבית אחרת לאכוף עליו מתן גט. מומלץ לאשר את ההסכם בבית משפט לענייני משפחה וליתן לו תוקף פסק דין. ניתן לאשר את ההסכם לפני הנישואים אצל רשם הנישואים במועצה הדתית.

ארגונים אזרחיים רבים מציעים עריכת הסכמי קדם נישואים: 

(הסכם העשוי להגן גם במצבי עגינות)

bottom of page