top of page

הסכמי גירושין

הסכם גירושין הינו הדרך העדיפה והמומלצת ביותר לסיים את מכלול היחסים בין בני זוג. סיום ההתקשרות הזוגית או הנישואין באמצעות עריכת הסכם ואישורו בבית משפט, עשוי לחסוך לצדדים תביעות משפטיות מתמשכות, הוצאות כספיות כבדות, ובעיקר עוגמת נפש וסבל רב של בני המשפחה. באמצעות מספר פגישות אצל עורך דין המוסכם על הצדדים, או באמצעות מו"מ בין עורכי דין של כל צד בנפרד, ניתן לערוך הסכם הוגן  הנוגע למכלול היחסים שבין בני הזוג באופן שיקטין ככל האפשר את הנזקים הכרוכים בהליכי גירושין, ויעניק לצדדים את השקט הנפשי שיאפשר התאוששות מהירה מתהליך הפרידה או הגירושין, שיקום החיים, ויציאה לדרך חדשה. זיכרו - אתם אמנם מתגרשים זו מזה וזה מזו, אך אינכם מתגרשים מילדיכם. לעולם תהיו הורים משותפים לילדים שלכם ועל כן מומלץ לשמור על יחסי כבוד והדדיות לאורך הליך הגירושין וגם אחריו. הסכם גירושין מבוסס על מכלול הבנות ופשרות בין הצדדים, ולאחר חתימתו ואישורו ע"י בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני, הינו מסמך מחייב ע"פ חוק. לפיכך מומלץ לערוך הסכם באמצעות עורך דין לענייני משפחה, לדייק בסעיפי ההסכם על מכלול השלכותיו והמשמעויות המשפטיות שלו מבלי להותיר פתח לפרשנויות סותרות, ולוודא כי ההסכם ניתן לאכיפה.

הסכם גירושין יעסוק במכלול הנושאים הבאים:

הגירושין – סידור גט:

לאחר הסדרת מכלול היחסים בין בני הזוג וחתימה על הסכם הגירושין, יאושר ההסכם בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה, והצדדים יפתחו תיק לסידור גט בהסכמה בבית הדין הרבני באזור מגוריהם.

ילדים:

הסדרת סוגיות במשמורת על הילדים וחלוקת זמני שהות במחיצתם.

מזונות:

הסכם גירושין יכלול את קביעת גובה תשלומי מזונות הילדים בין ההורים, וכן חלוקת ההוצאות הנוספות או החריגות עבור הילדים.

קבלת החלטות:

ההסכם יכלול בדרך כלל את דרכי קבלת ההחלטות לגבי הילדים בנושאים הבאים: חינוך הילדים, בריאותם הפיזית והנפשית, דרכי העברת אינפורמציה בין ההורים, מקום מגורי ההורים, מרחק המגורים של ההורים ממוסדות החינוך, חסכונות עבור הילדים, חופשות עם ההורים ונסיעות לחו"ל.

ההסכם יכול לכלול גם סעיפים לדרכי יישוב מחלוקות שיתכן ויתגלעו בעתיד בנושא הילדים.

 

רכוש – זכויות וחובות:

ההסכם יכלול סעיפים המסדירים את חלוקת הרכוש המשותף, הזכויות והחובות שבני הזוג צברו במהלך שנות נישואיהם, חשבונות בנק, חסכונות או חובות, נכסים, מקרקעין, השקעות, מניות, אופציות, מיטלטלין ועוד.

כן יכלול ההסדר את חלוקת הזכויות הסוציאליות שבני הזוג צברו במהלך שנות נישואיהם, כגון פנסיות, קרנות השתלמות ועוד.

דירת מגורי הצדדים:

ההסכם יכלול הסדר חלוקת דירת מגורי הצדדים.

bottom of page