top of page

עגונות ומסורבות גט

עגינות הינו מצב בו אישה נשואה על פי ההלכה, ועם זאת, נישואיה אינם ממומשים או שהיא רוצה להתגרש ואינה יכולה לקבל גט. מצב זה יכול להתקיים כאשר הבעל מסרב לתת גט, או כאשר הבעל נעדר, נבצר ממנו לתת גט בשל אי שפיות, מחלה, או כל סיבה אחרת. להיות עגונה או מסורבת גט הינו מצב חמור בעיקר עבור נשים, שכן לפי ההלכה שאישה שלא קיבלה גט מבעלה, מנועה להיות ביחסים אינטימיים עם גבר אחר.  אם תביא ילדים לעולם מגבר אחר בעודה נשואה, הם יחשבו 'ממזרים' האסורים לבוא בקהל.  אמנם לפי ההלכה גם אישה צריכה להסכים לקבל את הגט, וע"כ גם אישה יכולה להיות סרבנית גט. ועם זאת ראוי לציין שהצורך בהסכמת האישה הנה תקנת חכמים שהיא דרגה קלה יותר מאשר איסור מהתורה. מניעת גט מגבר לא עוצר את חייו, שכן גבר יכול להיות במערכת יחסים אינטימית עם אישה שאינה אשתו, וגם להביא ילדים לעולם עם אישה פנויה והילדים לא יחשבו 'ממזרים'. לפי החוק בישראל, הרבנות ובתי הדין הרבניים, הפועלים עפ"י הדין הדתי, הינם בעלי הסמכות הבלעדית לקביעת נישואים וגירושין לאזרחי ישראל היהודים. (חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953) לפיכך, כל עוד החוק האזרחי מעניק בלעדיות לדין הדתי בענייני נישואים וגירושין, הפתרון לבעיית העגינות וסרבנות הגט, מצוי גם הוא בדין הדתי (גם אם לא בממסד הדתי). ואכן, בהלכה הנוהגת היום ונהגה במהלך הדורות ובתפוצות ישראל, יושמו שלל פתרונות יצירתיים אשר התמודדו עם בעיה כאובה זו. נשים הנמצאות במצבי עגינות וסרבנות גט נדרשות לקבלת ייצוג ספציפי ואקטיביסטי מעורכת דין בעלת ניסיון והיכרות עם ההלכה ובתי הדין הרבניים, ובעלת ידע נרחב בתחום הפתרונות לנשים עגונות ומסורבות גט.

ארגונים אזרחיים המציעים ייצוג לנשים עגונות ומסורבות גט בעלות סימלית:

bottom of page