top of page

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, הן בשל מניעות מנטלית והן בשל מניעות פיזיולוגית. בייפוי הכוח המתמשך תוכלו לקבוע כיצד ייראו חייכם בעתיד, אם חס וחלילה תגיעו למצב בו לא תהיו מסוגלים לקבל החלטות או לנהל את ענייניכם באופן עצמאי. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר למנות מראש אנשים המקובלים עליכם, אשר יפעלו בשמכם ובעבורכם, במכלול תחומים הנוגעים לחייכם, ומהווה חלופה מומלצת למינוי אפוטרופוס באמצעות בית משפט, במצבים בהם אדם אינו יכול לקבל החלטות או לבצען בעצמו. מיופה הכוח שעליו תחליטו (ניתן למנות מספר מיופי כוח) יהיה מוסמך לפעול בשמכם בעתיד רק מנקודת הזמן בה לא תוכלו עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעניינכם.  ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, אישיים ורכושיים - או רק לחלקם. רצוי וחשוב שיפויי הכוח יכלול "הנחיות מקדימות", בהן תבהירו כיצד אתם רוצים שמיופה הכוח יפעל בעתיד בכל הנוגע לעניינכם. עו"ד שיערוך לכם את ייפוי הכוח, יפקיד את ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, המנהל מאגר הפקדות של ייפויי כוח מתמשכים. יש לערוך ולאשר את ייפוי הכוח המתמשך אצל עורך דין אשר עבר הכשרת חובה של האפוטרופוס הכללי, ואין לו עניין אישי בייפוי הכוח. מומלץ שעורך הדין יהיה בעל ניסיון בתחום.

bottom of page